Bokuto ni yoru Kendo kihon waza keiko ho

1. Kihon: Ippon-uchi-no-waza (sho-men, kote, do, tsuki)

2. Kihon: Ni-san-dan-no-waza (kote-men)

3. Kihon: Harai-waza (Harai-men)

4. Kihon: Hiki-waza, Tsuba-zerai (Hiki-do)

5. Kihon: Nuki-waza (men-nuki-do)

6. Kihon: Suraiage-waza (kote-suriage-men)

7. Kihon: Debana-waza (debana-kote)

8. Kihon: Kaeshi-waza (men-kaeshi-do)

9. Kihon: Uchi-otoshi-waza (do-ushi-otoshi-men)